अमरकोषसम्पद्

         

कुवलय (नपुं) == कुवलयम्

स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च 
वारिवर्गः 1.10.37.1.2

पर्यायपदानि
 स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च।

 उत्पल (नपुं)
 कुवलय (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue