अमरकोषसम्पद्

         

रक्तसरोरुह (नपुं) == रक्तकमलम्

पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे 
वारिवर्गः 1.10.41.2.3

पर्यायपदानि
 पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे॥
 रक्तोत्पलं कोकनदं नाला नालमथास्त्रियाम्।

 रक्तसरोरुह (नपुं)
 रक्तोत्पल (नपुं)
 कोकनद (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue