अमरकोषसम्पद्

         

वर्ष (नपुं) == वर्षम्

वृष्टिर्वर्षं तद्विघातेऽवग्राहावग्रहौ समौ 
दिग्वर्गः 1.3.11.1.2

पर्यायपदानि
 वृष्टिर्वर्षं तद्विघातेऽवग्राहावग्रहौ समौ।

 वृष्टि (स्त्री)
 वर्ष (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्याद्वृष्टौ लोकधात्वंशे वत्सरे वर्षमस्त्रियाम्।

 वर्ष (पुं-नपुं) - लोकधात्वंशः 3.3.225.1
 वर्ष (पुं-नपुं) - वत्सरः 3.3.225.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue