अमरकोषसम्पद्

         

नक्षत्र (नपुं) == नक्षत्रम्

नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम् 
दिग्वर्गः 1.3.21.1.1

पर्यायपदानि
 नक्षत्रमृक्षं भं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम्।

 नक्षत्र (नपुं)
 ऋक्ष (नपुं)
 भ (नपुं)
 तारा (स्त्री)
 तारका (स्त्री)
 उडु (स्त्री-नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue