अमरकोषसम्पद्

         

उपप्लव (पुं) == राहुग्रस्थेन्दुः अथवा सूर्यः

सोपप्लवोपरक्तौ द्वावग्न्युत्पात उपाहितः 
कालवर्गः 1.4.10.1.1

पर्यायपदानि
 सोपप्लवोपरक्तौ द्वावग्न्युत्पात उपाहितः।

 उपप्लव (पुं)
 उपरक्त (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue