अमरकोषसम्पद्

         

शर्मन् (नपुं) == आनन्दः

स्यादानन्दथुरानन्दः शर्मशातसुखानि च 
कालवर्गः 1.4.25.1.3

पर्यायपदानि
 मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसम्मदाः॥
 स्यादानन्दथुरानन्दः शर्मशातसुखानि च।

 मुद् (स्त्री)
 प्रीति (स्त्री)
 प्रमद (पुं)
 हर्ष (पुं)
 प्रमोद (पुं)
 आमोद (पुं)
 सम्मद (पुं)
 आनन्दथु (पुं)
 आनन्द (पुं)
 शर्मन् (नपुं)
 शात (नपुं)
 +सात (नपुं)
 सुख (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue