अमरकोषसम्पद्

         

वीणादण्ड (पुं) == वीणादण्डः

वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः 
नाट्यवर्गः 1.7.7.1.1

पर्यायपदानि
 वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः।

 वीणादण्ड (पुं)
 प्रवाल (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue