अमरकोषसम्पद्

         

रजक (पुं) == रजकः

निर्णेजकः स्याद्रजकः शौण्डिको मण्डहारकः 
शूद्रवर्गः 2.10.10.2.2

पर्यायपदानि
 निर्णेजकः स्याद्रजकः शौण्डिको मण्डहारकः॥

 निर्णेजक (पुं)
 रजक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue