अमरकोषसम्पद्

         

शैलूष (पुं) == नटः

शैलालिनस्तु शैलूषा जायाजीवाः कृशाश्विनः 
शूद्रवर्गः 2.10.12.1.2

पर्यायपदानि
 शैलालिनस्तु शैलूषा जायाजीवाः कृशाश्विनः।
 भरता इत्यपि नटाश्चारणास्तु कुशीलवाः॥

 शैलालिन् (पुं)
 शैलूष (पुं)
 जायाजीव (पुं)
 कृशाश्विन् (पुं)
 भरत (पुं)
 नट (पुं)
अर्थान्तरम्
 बिल्वे शाण्डिल्यशैलूषौ मालूरश्रीफलावपि।

 शैलूष (पुं) - बिल्ववृक्षः 2.4.32.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue