अमरकोषसम्पद्

         

कृशाश्विन् (पुं) == नटः

शैलालिनस्तु शैलूषा जायाजीवाः कृशाश्विनः 
शूद्रवर्गः 2.10.12.1.4

पर्यायपदानि
 शैलालिनस्तु शैलूषा जायाजीवाः कृशाश्विनः।
 भरता इत्यपि नटाश्चारणास्तु कुशीलवाः॥

 शैलालिन् (पुं)
 शैलूष (पुं)
 जायाजीव (पुं)
 कृशाश्विन् (पुं)
 भरत (पुं)
 नट (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue