अमरकोषसम्पद्

         

चय (पुं) == परिखोद्धृतमृत्तिकाकूटः

रथ्या प्रतोली विशिखा स्याच्चयो वप्रमस्त्रियाम् 
पुरवर्गः 2.2.3.1.4

पर्यायपदानि
 रथ्या प्रतोली विशिखा स्याच्चयो वप्रमस्त्रियाम्।

 चय (पुं)
 वप्र (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 समुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः।

 चय (पुं) - समूहः 2.5.40.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue