अमरकोषसम्पद्

         

हरिद्रव (पुं) == दारुहरिद्रा

अहेरुरथ पीतद्रुकालीयकहरिद्रवः 
वनौषधिवर्गः 2.4.101.2.4

पर्यायपदानि
 अहेरुरथ पीतद्रुकालीयकहरिद्रवः॥
 दार्वी पचम्पचा दारुहरिद्रा पर्जनीत्यपि।

 पीतद्रु (पुं)
 कालीयक (पुं)
 हरिद्रव (पुं)
 दार्वी (स्त्री)
 पचम्पचा (स्त्री)
 दारुहरिद्रा (स्त्री)
 पर्जनी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue