अमरकोषसम्पद्

         

मयूर (पुं) == कारवी

खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.111.2.4

पर्यायपदानि
 खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः॥

 खराश्वा (स्त्री)
 कारवी (स्त्री)
 दीप्य (पुं)
 मयूर (पुं)
 लोचमस्तक (पुं)
अर्थान्तरम्
 मयूरो बर्हिणो बर्ही नीलकण्ठो भुजङ्गभुक्।

 मयूर (पुं) - मयूरः 2.5.30.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue