अमरकोषसम्पद्

         

छदन (नपुं) == पत्रम्

पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान् 
वनौषधिवर्गः 2.4.14.1.3

पर्यायपदानि
 पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णं छदः पुमान्।

 पत्र (नपुं)
 पलाश (नपुं)
 छदन (नपुं)
 दल (नपुं)
 पर्ण (नपुं)
 छद (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue