अमरकोषसम्पद्

         

रोचनी (स्त्री) == रोचनी

काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि 
वनौषधिवर्गः 2.4.146.2.5

पर्यायपदानि
 काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि॥

 काम्पिल्य (पुं)
 कर्कश (पुं)
 चन्द्र (पुं)
 रक्ताङ्ग (पुं)
 रोचनी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 त्रिभण्डी रोचनी श्यामापालिन्द्यौ तु सुषेणिका॥

 रोचनी (स्त्री) - शुक्लत्रिधारा 2.4.108.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue