अमरकोषसम्पद्

         

महौषध (नपुं) == लशुनम्

लतार्कदुद्रुमौ तत्र हरितेऽथ महौषधम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.148.1.3

पर्यायपदानि
 लतार्कदुद्रुमौ तत्र हरितेऽथ महौषधम्।
 लशुनं गृञ्जनारिष्टमहाकन्दरसोनकाः॥

 महौषध (नपुं)
 लशुन (नपुं)
 गृञ्जन (पुं)
 अरिष्ट (पुं)
 महाकन्द (पुं)
 रसोनक (पुं)
अर्थान्तरम्
 शृङ्गी महौषधं चाथ क्षीरावी दुग्धिका समे।
 कुस्तुम्बुरु च धान्याकमथ शुण्ठी महौषधम्।

 महौषध (नपुं) - अतिविषा 2.4.100.1
 महौषध (नपुं) - शुण्ठी 2.9.38.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue