अमरकोषसम्पद्

         

श्रुवावृक्ष (पुं) == विकङ्कतः

विकङ्कतः स्रुवावृक्षो ग्रन्थिलो व्याघ्रपादपि 
वनौषधिवर्गः 2.4.37.2.2

पर्यायपदानि
 सौवीरं बदरं घोण्टाप्यथ स्यात्स्वादुकण्टकः।
 विकङ्कतः स्रुवावृक्षो ग्रन्थिलो व्याघ्रपादपि॥

 स्वादुकण्टक (पुं)
 विकङ्कत (पुं)
 श्रुवावृक्ष (पुं)
 ग्रन्थिल (पुं)
 व्याघ्रपाद् (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue