अमरकोषसम्पद्

         

रोमन् (नपुं) == वस्त्रयोनिः

त्वक्फलकृमिरोमाणि वस्त्रयोनिर्दश त्रिषु 
मनुष्यवर्गः 2.6.110.2.4

पर्यायपदानि
 त्वक्फलकृमिरोमाणि वस्त्रयोनिर्दश त्रिषु॥

 त्वच् (स्त्री)
 फल (नपुं)
 कृमि (पुं)
 रोमन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 तनूरुहं रोम लोम तद्वृद्धौ श्मश्रु पुम्मुखे।

 रोमन् (नपुं) - रोमः 2.6.99.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue