अमरकोषसम्पद्

         

बादर (वि) == कार्पासवस्त्रम्

वाल्कं क्षौमादि फालं तु कार्पासं बादरं च तत् 
मनुष्यवर्गः 2.6.111.1.4

पर्यायपदानि
 वाल्कं क्षौमादि फालं तु कार्पासं बादरं च तत्।

 फाल (वि)
 कार्पास (वि)
 बादर (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue