अमरकोषसम्पद्

         

वंशका (नपुं) == अगरु

वंशिकागुरुराजार्हलोहकृमिजजोङ्गकम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.126.2.1

पर्यायपदानि
 कालीयकं च कालानुसार्यं चाथ समार्थकम्।
 वंशिकागुरुराजार्हलोहकृमिजजोङ्गकम्॥

 समार्थक (वि)
 वंशका (नपुं)
 अगुरु (नपुं)
 राजार्ह (नपुं)
 लोह (नपुं)
 कृमिज (नपुं)
 जोङ्गक (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue