अमरकोषसम्पद्

         

मेहन (नपुं) == पुरुषलिङ्गः

भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी 
मनुष्यवर्गः 2.6.76.1.5

पर्यायपदानि
 भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी।

 शिश्न (पुं)
 मेढ्र (पुं)
 मेहन (नपुं)
 शेफस् (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue