अमरकोषसम्पद्

         

मद (पुं) == मदजलम्

गण्डः कटो मदो दानं वमथुः करशीकरः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.37.1.3

पर्यायपदानि
 गण्डः कटो मदो दानं वमथुः करशीकरः।

 मद (पुं)
 दान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 दर्पोऽवलोकोऽवष्टम्भश्चित्तोद्रेकः स्मयो मदः।
 निगादो निगदे मादो मद उद्वेग उद्भ्रमे॥

 मद (पुं) - मदः 1.7.22.2
 मद (पुं) - आनन्दः 3.2.12.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue