अमरकोषसम्पद्

         

पद्ग (पुं) == पदातिः

पद्गश्च पदिकश्चाथ पादातं पत्तिसंहतिः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.67.1.1

पर्यायपदानि
 पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजयः॥
 पद्गश्च पदिकश्चाथ पादातं पत्तिसंहतिः।

 पदाति (पुं)
 पत्ति (पुं)
 पदग (पुं)
 पादातिक (पुं)
 पदाजि (पुं)
 पद्ग (पुं)
 पदिक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue