अमरकोषसम्पद्

         

प्रजविन् (पुं) == त्वरितवन्मात्रः

तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.73.2.4

पर्यायपदानि
 तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः॥

 तरस्विन् (पुं)
 त्वरित (पुं)
 वेगिन् (पुं)
 प्रजविन् (पुं)
 जवन (पुं)
 जव (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue