अमरकोषसम्पद्

         

शर (पुं) == बाणः

कलम्बमार्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः 
क्षत्रियवर्गः 2.8.87.1.3

पर्यायपदानि
 पृषत्कबाणविशिखा अजिह्मगखगाशुगाः॥
 कलम्बमार्गणशराः पत्री रोप इषुर्द्वयोः।

 पृषत्क (पुं)
 बाण (पुं)
 विशिख (पुं)
 अजिह्मग (पुं)
 खग (पुं)
 आशुग (पुं)
 कलम्ब (पुं)
 मार्गण (पुं)
 शर (पुं)
 पत्रिन् (पुं)
 रोप (पुं)
 इषु (स्त्री-पुं)
अर्थान्तरम्
 ग्रन्थिर्ना पर्वपरुषी गुन्द्रस्तेजनकः शरः।

 शर (पुं) - गुन्द्रः 2.4.162.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue