अमरकोषसम्पद्

         

उखा (स्त्री) == स्थाली

पिठरः स्थाल्युखा कुण्डं कलशस्तु त्रिषु द्वयोः 
वैश्यवर्गः 2.9.31.2.3

पर्यायपदानि
 पिठरः स्थाल्युखा कुण्डं कलशस्तु त्रिषु द्वयोः॥

 पिठर (पुं)
 स्थाली (स्त्री)
 उखा (स्त्री)
 कुण्ड (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue