अमरकोषसम्पद्

         

सौवीर (नपुं) == काञ्जिकम्

आरनालकसौवीरकुल्माषाभिषुतानि च 
वैश्यवर्गः 2.9.39.1.2

पर्यायपदानि
 आरनालकसौवीरकुल्माषाभिषुतानि च।
 अवन्तिसोमधान्याम्लकुञ्जलानि च काञ्जिके॥

 आरनालक (नपुं)
 सौवीर (नपुं)
 कुल्माष (नपुं)
 अभिषुत (नपुं)
 अवन्तिसोम (नपुं)
 धान्याम्ल (नपुं)
 कुञ्जल (नपुं)
 काञ्जिक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 सौवीरं बदरं घोण्टाप्यथ स्यात्स्वादुकण्टकः।
 स्रोतोञ्जनं तु सौवीरं कापोताञ्जनयामुने॥

 सौवीर (नपुं) - बदरीफलम् 2.4.37.1
 सौवीर (नपुं) - सौवीराञ्जनम् 2.9.100.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue