अमरकोषसम्पद्

         

सूक्ष्म (वि) == सूक्ष्मम्

स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनु 
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.61.2.4

पर्यायपदानि
 स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दभ्रं कृशं तनु॥
 स्त्रियां मात्रा त्रुटिः पुंसि लवलेशकणाणवः।

 स्तोक (वि)
 अल्प (वि)
 क्षुल्लक (वि)
 सूक्ष्म (वि)
 श्लक्ष्ण (वि)
 दभ्र (वि)
 कृश (वि)
 तनु (वि)
 मात्रा (स्त्री)
 त्रुटि (स्त्री)
 लव (पुं)
 लेश (पुं)
 कण (पुं)
 अणु (पुं)
अर्थान्तरम्
 सूक्ष्ममध्यात्ममप्याद्ये प्रधाने प्रथमस्त्रिषु॥

 सूक्ष्म (नपुं) - अध्यात्मम् 3.3.144.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue