अमरकोषसम्पद्

         

मद (पुं) == आनन्दः

निगादो निगदे मादो मद उद्वेग उद्भ्रमे 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.12.2.4

पर्यायपदानि
 निगादो निगदे मादो मद उद्वेग उद्भ्रमे॥

 माद (पुं)
 मद (पुं)
अर्थान्तरम्
 दर्पोऽवलोकोऽवष्टम्भश्चित्तोद्रेकः स्मयो मदः।
 गण्डः कटो मदो दानं वमथुः करशीकरः।

 मद (पुं) - मदः 1.7.22.2
 मद (पुं) - मदजलम् 2.8.37.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue