अमरकोषसम्पद्

         

अतिक्रम (पुं) == अतिक्रमः

पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः 
सङ्कीर्णवर्गः 3.2.33.2.2

पर्यायपदानि
 पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः॥

 पर्यय (पुं)
 अतिक्रम (पुं)
 अतिपात (पुं)
 उपात्यय (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue