अमरकोषसम्पद्

         

विश्वकर्मन् (पुं) == देवशिल्पिः

क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः 
नानार्थवर्गः 3.3.109.1.2

पर्यायपदानि
 क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः।
 देवशिल्पिन्यपि त्वष्टा दिष्टं दैवेऽपि न द्वयोः।

 त्वष्टृ (पुं)
 विश्वकर्मन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः।

 विश्वकर्मन् (पुं) - सूर्यः 3.3.109.1
विश्वकर्मन् (पुं) == सूर्यः

क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः 
नानार्थवर्गः 3.3.109.1.2

पर्यायपदानि
 क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः।
 देवशिल्पिन्यपि त्वष्टा दिष्टं दैवेऽपि न द्वयोः।

 त्वष्टृ (पुं)
 विश्वकर्मन् (पुं)
अर्थान्तरम्
 क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः।

 विश्वकर्मन् (पुं) - सूर्यः 3.3.109.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue