अमरकोषसम्पद्

         

क्रिया (स्त्री) == आरम्भः

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः 
नानार्थवर्गः 3.3.157.2.1

पर्यायपदानि
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 क्रिया (स्त्री)
 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः॥
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥

 क्रिया (स्त्री) - क्रिया 3.2.1.2
 क्रिया (स्त्री) - चेष्टा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - निष्कृतिः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - शिक्षा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - पूजनम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - सम्प्रधारणम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - उपायः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - कर्मम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - रोगनिवारणः 3.3.157.2
क्रिया (स्त्री) == चेष्टा

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः 
नानार्थवर्गः 3.3.157.2.1

पर्यायपदानि
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 क्रिया (स्त्री)
 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः॥
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥

 क्रिया (स्त्री) - क्रिया 3.2.1.2
 क्रिया (स्त्री) - चेष्टा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - निष्कृतिः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - शिक्षा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - पूजनम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - सम्प्रधारणम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - उपायः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - कर्मम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - रोगनिवारणः 3.3.157.2
क्रिया (स्त्री) == निष्कृतिः

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः 
नानार्थवर्गः 3.3.157.2.1

पर्यायपदानि
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 क्रिया (स्त्री)
 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः॥
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥

 क्रिया (स्त्री) - क्रिया 3.2.1.2
 क्रिया (स्त्री) - चेष्टा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - निष्कृतिः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - शिक्षा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - पूजनम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - सम्प्रधारणम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - उपायः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - कर्मम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - रोगनिवारणः 3.3.157.2
क्रिया (स्त्री) == शिक्षा

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः 
नानार्थवर्गः 3.3.157.2.1

पर्यायपदानि
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 क्रिया (स्त्री)
 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः॥
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥

 क्रिया (स्त्री) - क्रिया 3.2.1.2
 क्रिया (स्त्री) - चेष्टा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - निष्कृतिः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - शिक्षा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - पूजनम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - सम्प्रधारणम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - उपायः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - कर्मम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - रोगनिवारणः 3.3.157.2
क्रिया (स्त्री) == पूजनम्

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः 
नानार्थवर्गः 3.3.157.2.1

पर्यायपदानि
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 क्रिया (स्त्री)
 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः॥
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥

 क्रिया (स्त्री) - क्रिया 3.2.1.2
 क्रिया (स्त्री) - चेष्टा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - निष्कृतिः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - शिक्षा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - पूजनम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - सम्प्रधारणम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - उपायः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - कर्मम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - रोगनिवारणः 3.3.157.2
क्रिया (स्त्री) == सम्प्रधारणम्

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः 
नानार्थवर्गः 3.3.157.2.1

पर्यायपदानि
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 क्रिया (स्त्री)
 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः॥
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥

 क्रिया (स्त्री) - क्रिया 3.2.1.2
 क्रिया (स्त्री) - चेष्टा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - निष्कृतिः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - शिक्षा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - पूजनम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - सम्प्रधारणम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - उपायः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - कर्मम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - रोगनिवारणः 3.3.157.2
क्रिया (स्त्री) == उपायः

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः 
नानार्थवर्गः 3.3.157.2.1

पर्यायपदानि
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 क्रिया (स्त्री)
 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः॥
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥

 क्रिया (स्त्री) - क्रिया 3.2.1.2
 क्रिया (स्त्री) - चेष्टा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - निष्कृतिः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - शिक्षा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - पूजनम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - सम्प्रधारणम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - उपायः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - कर्मम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - रोगनिवारणः 3.3.157.2
क्रिया (स्त्री) == कर्मम्

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः 
नानार्थवर्गः 3.3.157.2.1

पर्यायपदानि
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 क्रिया (स्त्री)
 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः॥
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥

 क्रिया (स्त्री) - क्रिया 3.2.1.2
 क्रिया (स्त्री) - चेष्टा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - निष्कृतिः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - शिक्षा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - पूजनम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - सम्प्रधारणम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - उपायः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - कर्मम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - रोगनिवारणः 3.3.157.2
क्रिया (स्त्री) == रोगनिवारणः

उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः 
नानार्थवर्गः 3.3.157.2.1

पर्यायपदानि
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥
 मङ्गलानन्तरारम्भप्रश्नकार्त्स्न्येष्वथो अथ।

 क्रिया (स्त्री)
 अथो (अव्य)
 अथ (अव्य)
अर्थान्तरम्
 कर्म क्रिया तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः॥
 उपायः कर्म चेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः॥

 क्रिया (स्त्री) - क्रिया 3.2.1.2
 क्रिया (स्त्री) - चेष्टा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - निष्कृतिः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - शिक्षा 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - पूजनम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - सम्प्रधारणम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - उपायः 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - कर्मम् 3.3.157.2
 क्रिया (स्त्री) - रोगनिवारणः 3.3.157.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue