अमरकोषसम्पद्

         

रजत (नपुं) == रूप्यकम्

श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.79.2.2

पर्यायपदानि
 रूप्यं प्रशस्तरूपेऽपि वदान्यो वल्गुवागपि।
 कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः॥
 श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु॥

 कलधौत (नपुं)
 श्वेत (नपुं)
 रजत (नपुं)
 रूप्य (नपुं)
अर्थान्तरम्
 दुर्वर्णं रजतं रूप्यं खर्जूरं श्वेतमित्यपि॥
 श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु॥

 रजत (नपुं) - रजतम् 2.9.96.2
 रजत (नपुं) - सुवर्णम् 3.3.79.2
 रजत (वि) - शुक्लवर्णयुक्तः 3.3.79.2
रजत (नपुं) == सुवर्णम्

श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.79.2.2

पर्यायपदानि
 रूप्यं प्रशस्तरूपेऽपि वदान्यो वल्गुवागपि।
 कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः॥
 श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु॥

 कलधौत (नपुं)
 श्वेत (नपुं)
 रजत (नपुं)
 रूप्य (नपुं)
अर्थान्तरम्
 दुर्वर्णं रजतं रूप्यं खर्जूरं श्वेतमित्यपि॥
 श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु॥

 रजत (नपुं) - रजतम् 2.9.96.2
 रजत (नपुं) - सुवर्णम् 3.3.79.2
 रजत (वि) - शुक्लवर्णयुक्तः 3.3.79.2
रजत (वि) == शुक्लवर्णयुक्तः

श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु 
नानार्थवर्गः 3.3.79.2.2

पर्यायपदानि
 रूप्यं प्रशस्तरूपेऽपि वदान्यो वल्गुवागपि।
 कलधौतं रूप्यहेम्नोर्निमित्तं हेतुलक्ष्मणोः॥
 श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु॥

 कलधौत (नपुं)
 श्वेत (नपुं)
 रजत (नपुं)
 रूप्य (नपुं)
अर्थान्तरम्
 दुर्वर्णं रजतं रूप्यं खर्जूरं श्वेतमित्यपि॥
 श्वेतं रूप्येऽपि रजतं हेम्नि रूप्ये सिते त्रिषु॥

 रजत (नपुं) - रजतम् 2.9.96.2
 रजत (नपुं) - सुवर्णम् 3.3.79.2
 रजत (वि) - शुक्लवर्णयुक्तः 3.3.79.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue