अमरकोषसम्पद्

         

मातलि (पुं) == इन्द्रसारथिः

हय उच्चैःश्रवाः सूतो मातलिर्नन्दनं वनम् 
स्वर्गवर्गः 1.1.45.2.2

पर्यायपदानि
 हय उच्चैःश्रवाः सूतो मातलिर्नन्दनं वनम्॥

 मातलि (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue