अमरकोषसम्पद्

         

क्षार (पुं) == भस्मन्

क्षारो रक्षा च दावस्तु दवो वनहुताशनः 
स्वर्गवर्गः 1.1.57.4.1

पर्यायपदानि
 उल्का स्यान्निर्गतज्वाला भूतिर्भसितभस्मनी।
 क्षारो रक्षा च दावस्तु दवो वनहुताशनः॥

 भूति (स्त्री)
 भसित (नपुं)
 भस्मन् (नपुं)
 क्षार (पुं)
 रक्षा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 क्षारः काचोऽथ चपलो रसः सूतश्च पारदे॥

 क्षार (पुं) - काचः 2.9.99.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue