अमरकोषसम्पद्

         

अविलम्बित (नपुं) == शीघ्रम्

सत्वरं चपलं तूर्णमविलम्बितमाशु च 
स्वर्गवर्गः 1.1.65.1.4

पर्यायपदानि
 जवोऽथ शीघ्रं त्वरितं लघु क्षिप्रमरं द्रुतम्॥
 सत्वरं चपलं तूर्णमविलम्बितमाशु च।

 शीघ्र (नपुं)
 त्वरित (नपुं)
 लघु (नपुं)
 क्षिप्र (नपुं)
 अर (नपुं)
 द्रुत (नपुं)
 सत्वर (नपुं)
 चपल (नपुं)
 तूर्ण (नपुं)
 अविलम्बित (नपुं)
 आशु (नपुं)
अर्थान्तरम्
 उच्चावचं नैकभेदमुच्चण्डमविलम्बितम्।

 अविलम्बित (वि) - अविलम्बितम् 3.1.83.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue