अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यधर्मन् (पुं) == कुबेरः

मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिपः 
स्वर्गवर्गः 1.1.68.2.1

पर्यायपदानि
 कुबेरस्त्र्यम्बकसखो यक्षराड्गुह्यकेश्वरः।
 मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिपः॥
 किन्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः।
 यक्षैकपिङ्गैलविलश्रीदपुण्यजनेश्वराः॥

 कुबेर (पुं)
 त्र्यम्बकसख (पुं)
 यक्षराज् (पुं)
 गुह्यकेश्वर (पुं)
 मनुष्यधर्मन् (पुं)
 धनद (पुं)
 राजराज (पुं)
 धनाधिप (पुं)
 किन्नरेश (पुं)
 वैश्रवण (पुं)
 पौलस्त्य (पुं)
 नरवाहन (पुं)
 यक्ष (पुं)
 एकपिङ्ग (पुं)
 ऐलविल (पुं)
 +ऐडविल (पुं)
 +ऐडविड (पुं)
 श्रीद (पुं)
 पुण्यजनेश्वर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue