अमरकोषसम्पद्

         

पोताधान (नपुं) == अण्डादचिरनिर्गतमत्स्यसङ्घम्

क्षुद्राण्डमत्स्यसङ्घातः पोताधानमथो झषाः 
वारिवर्गः 1.10.19.1.2

पर्यायपदानि
 क्षुद्राण्डमत्स्यसङ्घातः पोताधानमथो झषाः।

 क्षुद्राण्डमत्स्यसङ्घात (पुं)
 पोताधान (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue