अमरकोषसम्पद्

         

मद्गुर (पुं) == मद्गुरमत्स्यः

रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः 
वारिवर्गः 1.10.19.2.2

पर्यायपदानि
 रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः॥

 मद्गुर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue