अमरकोषसम्पद्

         

राजीव (पुं) == राजीवमत्स्यः

रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः 
वारिवर्गः 1.10.19.2.4

पर्यायपदानि
 रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः॥

 राजीव (पुं)
अर्थान्तरम्
 बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च।

 राजीव (नपुं) - पद्मम् 1.10.41.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue