अमरकोषसम्पद्

         

जलाशय (पुं) == तटाकादयः

जलाशयो जलाधारस्तत्रागाधजलो ह्रदः 
वारिवर्गः 1.10.25.2.1

पर्यायपदानि
 जलाशयो जलाधारस्तत्रागाधजलो ह्रदः॥

 जलाशय (पुं)
 जलाधार (पुं)
अर्थान्तरम्
 अभयं नलदं सेव्यममृणालं जलाशयम्॥

 जलाशय (नपुं) - वीरणमूलम् 2.4.164.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue