अमरकोषसम्पद्

         

मेखलकन्यका (स्त्री) == नर्मदा

रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका 
वारिवर्गः 1.10.32.2.4

पर्यायपदानि
 रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका॥

 रेवा (स्त्री)
 नर्मदा (स्त्री)
 सोमोद्भवा (स्त्री)
 मेखलकन्यका (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue