अमरकोषसम्पद्

         

सिताम्भोज (नपुं) == शुभ्रकमलम्

पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे 
वारिवर्गः 1.10.41.2.2

पर्यायपदानि
 पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे॥

 पुण्डरीक (नपुं)
 सिताम्भोज (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue