अमरकोषसम्पद्

         

पुष्पवत् (पुं) == युगपदुच्यमानौ सूर्यचन्द्रौ

एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ 
कालवर्गः 1.4.10.2.1

पर्यायपदानि
 एकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकरनिशाकरौ॥

 पुष्पवत् (पुं)
 +पुष्पदन्त (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue