अमरकोषसम्पद्

         

अब्द (पुं) == संवत्सरः

संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत्समाः 
कालवर्गः 1.4.20.2.3

पर्यायपदानि
 संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत्समाः॥

 संवत्सर (पुं)
 +परिवत्सर (पुं)
 वत्सर (पुं)
 अब्द (पुं)
 हायन (पुं-नपुं)
 शरद् (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अभिप्रायवशौ छन्दावब्दौ जीमूतवत्सरौ॥

 अब्द (पुं) - मेघः 3.3.88.3
 अब्द (पुं) - वत्सरः 3.3.88.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue