अमरकोषसम्पद्

         

मध्याह्न (पुं) == दिवसः मध्यो भागः

प्राह्णाmपराह्णmमध्याह्नाmस्त्रिसन्ध्यमn/ शर्वरीf 
कालवर्गः 1.4.3.2.3

पर्यायपदानि
 [प्राह्णा]{m}[पराह्ण]{m}[मध्याह्ना]{m}[स्त्रिसन्ध्यम]{n}थ / [शर्वरी]{f}॥

 मध्याह्न (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue