अमरकोषसम्पद्

         

राका (स्त्री) == पूर्णचन्द्रसहिता पूर्णिमा

कलाहीने सानुमतिः / पूर्णे राका निशाकरे / 
कालवर्गः 1.4.8.1.3

पर्यायपदानि
 कलाहीने सानुमतिः / पूर्णे राका निशाकरे /।

 राका (स्त्री)
 निशाकर (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue