अमरकोषसम्पद्

         

मिथ्याभियोग (पुं) == मिथ्याविवादः

मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानमथ मिथ्याभिशंसनम् 
शब्दादिवर्गः 1.6.10.2.1

पर्यायपदानि
 मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानमथ मिथ्याभिशंसनम्॥

 मिथ्याभियोग (पुं)
 अभ्याख्यान (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue