अमरकोषसम्पद्

         

मुहुर्भाषा (स्त्री) == बहुभाषणम्

अनुलापो मुहुर्भाषा विलापः परिदेवनम् 
शब्दादिवर्गः 1.6.16.1.2

पर्यायपदानि
 अनुलापो मुहुर्भाषा विलापः परिदेवनम्।

 अनुलाप (पुं)
 मुहुर्भाषा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue