अमरकोषसम्पद्

         

मन्दाक्ष (नपुं) == लज्जा

मन्दाक्षं ह्रीस्त्रपा व्रीडा लज्जा सापत्रपान्यतः 
नाट्यवर्गः 1.7.23.2.1

पर्यायपदानि
 मन्दाक्षं ह्रीस्त्रपा व्रीडा लज्जा सापत्रपान्यतः॥

 मन्दाक्ष (नपुं)
 ह्री (स्त्री)
 त्रपा (स्त्री)
 व्रीडा (स्त्री)
 लज्जा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue